logo

Standartlar


 

  Azərbaycan Respublikasında istehlakçılara verilən içməli suyun keyfiyyət göstəriciləri MDB ölkələrinin birgə qəbul etdiyi Dövlətlərarası Standarta (DÜST 2874-82) uyğun təyin edilir. 2874-82 saylı DÜST standartına müvafiq olaraq içməli suyun orqanoleptik, fiziki-kimyəvi, mikrobioloji, parazitoloji, radioloji göstəriciləri öyrənilir. Hazırda mənbələrdən götürülən sular DÜST 2874-82 saylı "İçməli su" standartına cavab verən səviyyədə emal olunaraq istehlakçıların istifadəsinə verilir. Gələcəkdə “Azərsu” ASC-nin emal etdiyi içməli suyun keyfiyyət göstəricilərinin beynəlxalq standartların (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Avropa İttifaqı) tələblərinə uyğunlaşdırılması məqsədilə Bakı şəhərində müasir tələblərə verən Mərkəzi Laboratoriya fəaliyyət göstərir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qəbul etdiyi standartlar üzrə içməli suyun 50-dən artıq, Avropa İttifaqı  standartları üzrə isə 75-dən çox parametri təyin edilir.

 

                                                                                     İçməli suyun keyfiyyət göstəriciləri 

S/s Göstəricilər Ölcü vahidi Beynəlxalq Avropa İttifaqı DÜST Abşeron yarımadası
Səhiyyə Təşkilatı üzrə orta göstərici
1 İyi (20°; 60°) ball - - 2 0
2 Dadı ball - - 2 0
3 Rənglilik 1. Pt-CO şkalası üzrə dərəcə 15 20 20 0
4 2. Bixromat CO şkalası üzrə dərəcə 15 20 20(35) 0
5 Bulanıqlıq 1. Formazinə görə  NTU 5(1) 4
1
2,6 0
6 Codluq (ümumi) mq-ekv/l - 1,2 7 5
7 Elektrik keciciriliyi 20° mk C/sm - 2 500 - 450
8 Ümumi həll olmuş duzlar mq/l -   <1000  350
9 Hidrokarbonat, HCO3 mq HCO3-/L - - >30  130
10 Hidrogen göstəricisi PH
vahidi
- 6.5 –9,5 6 – 9 7,5
11 Alminium (Al) mq/l 0,2 0,2 0,5 0,1
12 NH3 və NH4+ mq/l 1,5 0,5 - 0-0.17
13 Arsen (As) mq/l 0,01 0,01 0,05 0
14 Dəmir (Fe2+,Fe3+) mq/l 0,3 0,2 0,3 0-0.03
15 Gümüş (Ag) mq/l - 0,01 0,05 0
16 Hidrogen sulfid (H2S) mq/l 0,05 - 0,03 0
17 Hidrisulfid ionu (HS-) mq/l - - 3 0
18 Xlorid (Cl-) mq/l 250 250 350 29-154
19 Xlor 1. Sərbəst qalıq mq/l - - 0.3 – 0.5 0,3
20 Xlor 2. Əlaqəli qalıq mq/l - - 0.8 – 1.2 0,5
21 xlorat ionu (ClO3-) mq/l - - 20 10
22 Kalium (K+) mq/l - 10 - 10
23 Kalsium (Ca2+) mq/l - 100 250 60
24 Manqan (Mn, ümümi) mq/l 0,1 0,05 0.1(0.5) 0.005-0.02
25 Mis (Cu, umumi) mq/l 1 2 1 0-0.03
26 Molibden (Mo, ümumi) mq/l 0,07 - 0,25 0,01
27 Maqnezium (Mg2+) mq/l - 50 50 18,24
28 Natrium (Na+) mq/l 200 200 200 45-97
29 Nikel (Ni) mq/l 0,02 0,02 0,1 0,01
30 Nitratlar (NO3-) mq/l 50 50 45 3
31 Nitritlər (NO2-) mq/l 3 0,5 3 0
32 Polifosfat ionu (PO43-) mq/l - - 3,5 1,1
33 Stronsium (Sr2+) mq/l - - 7 3
34 Sink mq/l 3 5 5 0.01-0.9
35 Sulfatlar (SO42-) mq/l 250 250 500 85-210
36 Sianidlər (CN-) mq/l 0,07 0,05 0,035 0,003
37 Berillium mq/l 0,12 - 0,0002 <0.0002
38 Bor mq/l 0,3 1,0 0,5 0,125
39 Xrom mq/l 0,05 0,05 - <0.0002
40 Selen mq/l 0,04 0,01 0,01 0,002
41 Stronsium mq/l   - 7 0,588
42 Molibden mq/l 0,07 - 0,25 0,002
43 Kadmium mq/l 0,003 0,005 0,001 <0.0002
44 Barium mq/l 0,7 0,1 0,1 0,028
45 Qurğuşun mq/l 0,01 0,01 0,03 <0.0002
46 Uran mq/l 0,03 - - 0,0003